Konventa:

 • Konventa nr.C81 “Për inspektimin e punës në industri dhe tregti” 18.08.2004, ratifikuar
 • Konventa nr.C155 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë” 09.02.2004 , ratifikuar
 • Konventa nr.C129 “Për kontrollin e punës në bujqësi” 07.12.2007, ratifikuar

Ligje

 • Ligj Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar
 • Ligj Nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligj Nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar
 • Ligj Nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar
 • Ligj Nr. 7995, datë 20.9.1995, “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar;
 • Ligj Nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Ligj Nr. 108/2013, “Për të huajt”, i ndryshuar
 • Ligj Nr.121/2016 datë 24.11.2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”;

VKM

 • VKM Nr. 809, datë 26.12.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI​”
 • VKM Nr. 594, datë 22.12.1997 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për punëmarrësit e tij”
 • VKM Nr.461, datë 22.7.1998 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për aksidentet në punë dhe për sëmundjet profesionale”
 • VKM Nr.513, datë 30.7.2004 “Për klasifikimin e veprimtarisë dhe për dokumentacionin e procedurën për dhënien e lejes nga inspektori i punës, para vënies në punë të ndërmarrjes”
 • VKM Nr.399, datë 3.5.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”
 • VKM Nr. 68, datë 7.2.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”
 • VKM Nr. 788, datë 14.12.2001 “Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës”
 • VKM Nr .445, datë 26.6.2003 “Për Inspektimin e punës së detarëve”
 • VKM Nr. 312, datë 5.5.2010, “Për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”.
 • VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010, “Për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”
 • VKM Nr.107, datë 09.02.2011,“Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Përfaqësuesit të Punëmarrësve’’
 • VKM Nr.108 datë 09.02.2011“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë’’
 • VKM Nr. 562, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.
 • VKM Nr. 563, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.
 • VKM Nr. 564, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”.
 • VKM Nr. 520, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”.
 • VKM Nr. 521, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran shfaqës”.
 • VKM Nr. 522, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë”.
 • VKM Nr. 523, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” dhe shfuqizimin e paragrafit 15.1 deri 15.10, të Shtojcës V, të VKM Nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.
 • VKM Nr. 550, datë 27.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”.
 • VKM Nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin e punës”.
 • VKM Nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e punës”.
 • VKM Nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e punës”.
 • VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në vendin e punës”.
 • VKM Nr. 384, datë 6.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve në risk nga atmosferat shpërthyese”.
 • VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.
 • VKM Nr. 634, datë 15.7.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë të grave shtatzëna dhe nënave të reja”.
 • VKM Nr.709, datë 26.8.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”.
 • VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.
 • VKM Nr. 969, datë 2.12.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”.
 • VKM Nr.484, datë 29.6.2016 “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me asbestin në vendin e punës”.
 • VKM Nr. 639, datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”.
 • VKM Nr.108, datë 15.2.2017 “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e fëmijëve në punë”.
 • VKM Nr.658, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve Shoqërore në Shqipëri;
 • VKM Nr.659, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale”;
 • VKM Nr.512 datë 31.5.2006 “Për proçedurat e kryerjes së kontrollit të shërbimeve shoqërore”;
 • VKM Nr.821, datë 06.12.2006 “Për standartet e Shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuar në qendrat rezidenciale”;
 • VKM Nr. 822, datë 06.12.2006, “Për miratimin e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për Personat me Aftësi të Kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”;
 • VKM Nr.195, datë 11.04.2007, “Për miratimin e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”;
 • VKM Nr.538, datë 26.05.2009 “Për liçencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Liçencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, e ndryshuar.
 • VKM Nr.505, datë 13.07.2011, “Për miratim e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale”;
 • VKM Nr. 425, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesit shoqëror”.
 • VKM Nr.839, datë 3.12.2014 “Për disa ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.425, datë 27.06.2012, të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesit shoqëror”.
 • VKM Nr.572, datë 24.06.2015 “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve në Qendrën Kombëtare Transitore të Emergjencës”;
 • VKM Nr.573, datë 24.06.2015, “Për miratimin e standarteve të shërbimeve të Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve”
 • VKM Nr.106, datë 15.02.2017 “Për një ndryshim Vendimin Nr.425, datë 27.06.2012, të Këshillit të Ministrave në Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesit shoqëror” të ndryshuar”.