Cilat janë parimet themelore mbi të cilat mbështetet ofrimi i shërbimeve të kujdesit shoqëror?

Cilat janë parimet themelore mbi të cilat mbështetet ofrimi i shërbimeve të kujdesit shoqëror?

  • Parimi i universalitetit,
  • Parimi i drejtësisë sociale,
  • Parimi i subsidiaritetit, shërbimet e kujdesit shoqëror ofrohen sa më pranë qytetarëve,
  • Parimi i mbështetjes shoqërore,
  • Parimi i deinstitucionalizimit,
  • Parimi i partneritetit,
  • Parimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe integritetit të përfituesit,
  • Parimi i mosdiskriminimit,
  • Parimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale,