Manual praktik për Vlerësimin e Riskut në Punë

Manual praktik për Vlerësimin e Riskut në Punë

Ky manual, jo ligjërisht i detyrueshëm, është përgatitur për të ndihmuar inspektorët e punës që të kuptojnë procedurën e Vlerësimit të Riskut, zbatimin dhe menaxhimin e tij, si dhe për të ndihmuar punëdhënësit për të përmbushur detyrimet e tyre, si dhe për të ndihmuar specialistët e SSHP që të kryejnë Vlerësimin e Riskut në punë dhe për të miratuar masa të përshtatshme parandaluese dhe korrigjuese në përputhje me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

Manual praktik për Vlerësimin e Riskut në Punë