Sistemi i Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror

Sistemi i Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror

Shërbime të kujdesit shoqëror është një sistem i integruar dhe i organizuar përfitimesh dhe lehtësish, me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe përfshirjes shoqërore të individëve, familjeve  e të komuniteteve, që kanë nevojë për kujdes shoqëror.

Shërbimet e kujdesit shoqëror ofrohen nga profesionistë të fushave përkatëse të subjekteve publike ose jopublike.

Shërbimet e kujdesit shoqëror ofrohen në qendra rezidenciale, në qendra ditore, në familje, në komunitet. Tipologjitë e shërbimeve të përkujdesit shoqëror janë përkufizuar në Ligjin Nr.121/2016 datë 24.11.2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë.

Përfituesit e këtyre shërbimeve janë individët familjet dhe grupet në nevojë, të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë nevojat e tyre jetësore, për ruajtjen, zhvillimin dhe rehabilitimin e mundësive individuale apo të grupit, për të kapërcyer nevojat emergjente apo kronike.

  • fëmijët,
  • personat me aftësi të kufizuara,
  • të rriturit me probleme sociale,
  • fëmijë e të rritur viktima të dhunës në familje,
  • fëmijë e të rritur viktima të trafikimit,
  • individë në varësi të provuar ndaj drogës e alkoolit,
  • vajzat shtatzëna, apo prindi i vetëm i një fëmije deri në moshën njëvjeçare,
  • të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin,
  • të moshuarit në nevojë,
  • familje dhe individë në situatë emergjence.

Sistemi i kujdesit shoqëror funksionon i bazuar në tre elementë, të cilët janë:

 Standardet

Standardet janë një tërësi kriteresh e treguesish, që kërkohet të arrihet nga të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, për të siguruar plotësimin e nevojave të ndryshuara të përfituesve të tyre dhe të komunitetit, të cilit i shërbejnë. Gjithashtu, standartet janë mjeti për të vlerësuar cilësinë e shërbimit.

 Liçensimi

Personat jurikë, privatë e publikë, që ofrojnë shërbime të përkujdesit shoqëror, pajisen me liçensë të veçantë nga Ministria përgjegjëse e fushës së Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror, që është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, MSHMS.

 Inspektimi

Respektimi i kërkesave ligjore në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror është misioni dhe fusha e përgjegjësisë së Drejtorisë së Inspektimit të Standarteve të Shërbimeve Shoqëro. Kjo është fusha e përkujdesit shoqëror, e cila rregullohet me Ligjin Nr.121/2016 datë 24.11.2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.