Shpallje publike

Shpallje publike

Shpallje publike për vendime të pa marra në dorëzim nga subjekti

Vendimi Përfundimtar i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-DQ-2023-000032-5, datë 20.11.2023, ndaj subjektit 'Afrim Dulaj' me Nipt: M11622023U

Shkarko vendimin

Njoftim nr. 4, Per procedim disiplinor per Z. Arlind Ahmetaj

Shkarko vendimin

Vendimi Përfundimtar i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2023-005066-5, datë 01.12.2023, ndaj subjektit 'Sell Group Wear' me Nipt: K62125508M

Shkarko vendimin

Vendimi i Komisionit te ISHPSHSH-se per shpallje, Numri i çeshtjes Nr.ISHPSHSH-VL-2023-000846-5, date 18.10.2023, Emri i subjektit: 'O.M' me Nipt: M17219201K

Shkarko vendimin

Vendimi Përfundimtar i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2023-003449 datë 23.08.2023 (Subjekti NEZI me Nipt: L01321062B

Shkarko vendimin

Vendimi i Komisionit të Ankimit të ISHPSHSH-së për shpallje publike, për vendime të pa marra në dorëzim nga subjekti, Numri i Çështjes ISHPSHSH-TR-2023-003411-5, datë 21.07.2023 (Subjekti: Confezioni Roger me Nipt: M21528508M)

Shkarko vendimin

Vendim i Komisionit te Ankimit te ISHPSHSH-se, mbi ankimin e ushtruar kunder Vendimit Perfundimtar NR.ISHPSHSH-TR-2023-002431-5, date 22.06.2023 (Subjekti- Akira Shoes me Nipt: M21421026L)

Shkarko vendimin

Vendim i Komisionit te Ankimit te ISHPSHSH Nr.1003/3 Prot(SUBJEKTI-AGIM KECI) me numer ceshtje Nr.ISHPSHSH-SH-2023-000206-5

Shkarko vendimin

Vendimi Përfundimtar i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2023-001051 datë 07.04.2023 (Subjekti ARBJOL BAKIU me Nipt: L81402014N , Publikuar dt.17.05.2023

Shkarko vendimin

Vendim i Komisionit te Ankimimit te ISHPSHSH i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-000568-5 datë 17.11.2022 (Subjekti Vaclean Albania me Nipt: J51627504D, Publikuar dt.24.01.2023)

Shkarko vendimin

Vendim i Komisionit te Ankimimit te ISHPSHSH i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-DQ-2022-000051-5 datë 26.10.2022 (Subjekti Aleksander Sokoli me Nipt: M02221017G, Publikuar dt.28.12.2022)

Shkarko vendimin

Proces Verbal i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-004934-2 datë 05.12.2022 ( Subjekti MARTELIUS GROUP me Nipt: M21907029D , Publikuar dt.15.12.2022)

Shkarko vendimin

Vendimi Përfundimtar i Inspektimit Nr.ISHPSHSH-GJ-2022-600593 datë 03.09.2022 (Subjekti ALER GROUP me Nipt: L81722027P , Publikuar dt.15.12.2022)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-004143-5 date 15.11.2022 (L81722027P - ALER GROUP, Publikuar dt. 25.11.2022)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-003658 - 5 date20.09.2022, (L92420009B - SANARIX)

Shkarko vendimin

Proces verbal subjekti ``ALER GROUP`` me Nipt L81722027P, Publikuar dt. 1.11.2022, ( L81722027P - Aler Group)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-000435 - 5 date20.09.2022, (L56906004C - Muamer Taipi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-000426 date06.09.2022, (L29602001V - Kompleksi Klodi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-KO-2022-000505 date23.05.2022, publikuar me date 15.06.2022 (L94114002C - Ardi Ropi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-000398 date16.02.2022, shpallur me date 02.03.2022 (M02208032H - YELLOW MOOD 25)

Shkarko vendimin

Vendim K.A.GJ. date 22.11.2021(J64102248C - San Tara Shpk)

Shkarko vendimin

Vendim Perfundimtar date 02.09.2021(M19026001I - Netfix)

Shkarko vendimin

VendimPerfundimtar (L52310032B - Filip Gjokaj)

Shkarko vendimin