Kur është e finalizuar një marrëdhënie pune?

Kur është e finalizuar një marrëdhënie pune?

Kur është e finalizuar një marrëdhënie pune(i siguruar, kontrata dhe elementët e saj)

Çdo punëdhënës është i detyruar të deklarojë zyrtarisht, në organin tatimor, çdo punonjës që fillon punë për herë të parë në një subjekt apo të punësuar rishtazi pranë tij, të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës.

Kontrata e punë është e vetmja marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, të cilët duke patur në konsideratë parimin e lirisë kontraktuale, përcaktojnë përmbajtjen e saj në përputhje me Kodin e Punës së RSH-së, si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore të legjislacionit të punës, si dhe vullnetit të shprehur të tyre.

Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar.Punëmarrësi fillon punën pas nënshkrimit të dokumentit kontratë pune.Përjashtimisht vetëm për raste të justifikuara dhe të veçanta formalizimi mund të bëhet brenda 7 ditëve.