May 26, 2018 marin

Kur është e finalizuar një marrëdhënie pune?

Kur është e finalizuar një marrëdhënie pune(I siguruar, kontrata dhe elementet e saj)
Kontrata e punës është e vetmja marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që përmban të drejtat dhe detyrimet e palëve. Pa një kontratë individuale pune të nënshkruar mes palëve, nuk ka një marrëdhënie pune të mbrojtur me ligj!