May 26, 2018 marin

Raportimi i aksidenteve në punë

 1. Çdo ngjarje i komunikohet menjëherë punëdhënësit nga personi përgjegjës në vendin e punës, ose nga çdo person tjetër, që ka dijeni për ndodhjen e saj(Ligji i SSHP).
 2. Punëdhënësi detyrohet të njoftojë menjëherë për ngjarjet:
  a) Inspektoratin Shtetëror të Punës;
  b) Institutin e Sigurimeve Shoqërore;
  c) Organet e prokurorisë, në rastet e aksidenteve fatale, ose në të gjitha rastet e ngjarjeve të tjera, kur mendohet se ngjarja përbën vepër penale;
  ç) Institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të rregulluara me ligj të veçantë. (Ligji i SSHP)
 3. Punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet të njoftojë menjëherë Inspektoratin për të gjitha aksidentet në punë, që shoqërohen me vdekje apo dëmtime të rënda masive.
 4. Në çdo rast të një aksidenti në punë, ose për shkak të punës, punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet të lajmërojë, brenda 3 ditëve, Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore;
 5. Në rastin e aksidenteve rrugore , kur ndërmjet të dëmtuarve ka edhe persona të angazhuar në realizimin e një punë , sipas përcaktimeve të bëra në nenin e vleresimit të aksidenteve, autoriteti përgjegjës i Policisë Rrugore i komunikon, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës, institucionit dhe personave fizikë ose juridikë, një kopje të procesverbalit të mbajtur në vendin e ngjarjes. (Ligji i SSHP)

Regjistri i aksidenteve që mban punëdhënësi

· Në Kodin e Punes parashikohet se “Punëdhënësi duhet të mbajë në ndërmarje dhe t’i paraqesë inspektorit të punës një kopje të deklaratave të aksidenteve në punë, që kanë ndodhur të paktën që prej 3 vjetësh.
· Në VKM Nr. 461, datë 22.07.1998 parashikohet që:
“Punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet të mbajë në ndërmarrje regjistrin e aksidenteve në pune dhe të sëmundjeve profesionale. Në këtë regjistër duhet të regjistrohen të gjitha aksidentet dhe gati-aksidentet, që ndodhin në ndërmarrje dhe të gjitha rastet e sëmundjeve profesionale.

Ligjet, VKM-te dhe rregulloret per kompensimin e aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale (duke perfshire listen e semundjeve profesionale dhe aksidenteve ne pune qe janë subjekt i kompensimit)
Përfitimet e punëmarrësit të aksidentuar në punë
Ligjit Nr.7701, datë 11.05.1993“Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 43, shprehet; “Personat e siguruar në rast aksidenti në punë, sëmundje profesionale, përfitojnë të drejtën e së ardhurës, pavarësisht nga vjetërsia në punë:
a) Për kujdesin mjekësor shtesë dhe riaftësim;
b) Në rast paaftësie;
c) Kompensimin për dëme të ndryshme;
d) Në rast vdekje
Kodi i Punes, Neni 39 shprehet;
2) Punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja prfesionale është pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit.
3) Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose sëmundjes profesionale, si dhe të gjithë dëmet si rrjedhojë e mos regjistrimit.
• VKM. Nr. 788, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e aksidentit në punë “.
• VKM. Nr. 461, datë 22.7.1998 ” Për Regjistrin që mban punëdhënësi për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale”.
• VKM Nr. 594, datë 01.07.2015 “Për Miratimin e listës së sëmundjeve profesionale”.

  Punëdhënës/Individ/Media/qendër spitalore, etj(njoftuesit)

  Emri i subjektit ku ka ndodhur aksidenti

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ku ka ndodhur aksidenti*

  Adresa e subjektit

  Përshkrimi i ngjarjes (sa më shumë detaje që dini rreth aksidentit):*