May 26, 2018 marin

Tipet e kontratave individuale të punës

Tipet e kontratave individuale të punës janë si më poshtë:

  • Kontrata individuale e punës me kohë të plotë.
  • Kontrata individuale e punës me kohë të pjesshme.
  • Kontrata individuale e mësimit të profesionit.

Për informacion më të detajuar në lidhje me një marrëdhënje pune të shëndoshë dhe sipas ligjit do te gjeni: Legjilacioni /Kodi i Punës.