Ç’të reja sjell Ligji Nr.121/2016 datë 24.11.2016?

Ç’të reja sjell Ligji Nr.121/2016 datë 24.11.2016?

  • Tipologji të reja shërbimi,
  • Rishikimi i të gjitha standarteve të shërbimeve dhe miratimi i standarteve të reja,
  • Rol dhe përgjegjësi e drejtëpërdrejtë e bashkisë,
  • Përcaktimi i një pakete shërbimesh bazë, të detyrueshme dhe të garantuara nga bashkia,
  • Fuqizimi i inspektoratit përkatës për inspektimin e standarteve të kujdesit.
  • Rregjistri kombëtar i shërbimeve dhe përfituesve, (administrohet nga SHSSH).

Përcaktime të tipologjive të reja të shërbimit, krijimi, klasifikimi, evidentimi, liçensimi i të cilave, do të jetë proçes pune i zbatimit të Ligjit të Ri Nr.121/2016 datë 24.11.2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Ky proçes, do të përfshijë rishikim e të gjitha standarteve të shërbimeve të miratuara dhe miratimin e standarteve të reja për tipologji të reja shërbimi.