Slide Standardet e punës, si një tërësi gjithëpërfshirëse e instrumenteve të punës dhe politikave sociale, mbështeten në një sistem mbikëqyrës: Testo aktivitetin e ndërgjegjë​sohu Partneriteti Transparence Ligj zbatues Platorme per inspektoret
sherbimet-e-inspektoriatit

Njofto aksident

në punë

Ankimo vendim

inspektimi

Denonco sjellje abuzive

të Inspektorëve
Autorizime

Autorizime

e-albania

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

PUNËMARRËS / SINDIKATA

BIZNES

QËNDËR PËRKUJDESJE

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!

Partnerët

ISHPSHSH operon lidhur ngushtesisht me:

Lajme / Aktivitete