Përbërja e Grupit

Përbërja e grupit të inspektimit apo këshillimit
Një inspektim nuk realizohet në asnjë rast nga një inspektor pune. Grupi i inspektimit përbëhet nga dy ose më shumë inspektorë pune.
Grupi i inspektimit caktohet nga Kryeinspektori Shtetëror apo Kryeinspektori Rajonal.
Në raste konflikt interesi, apo raste të tjera të veçanta, inspektori i punë ka të drejtë refuzimi (të argumentuar) të një inspektimi.
Me vendim të Kryeinspektorit Shtetëror apo Kryeinspektorit Rajonal përmes Formati Nr. 7 “Autorizim për ndryshimin e inspektorëve”, mund të caktohen të tjerë inspektor pune.