Konventat:

• Konventa nr.C81 “Për inspektimin e punës në industri dhe tregti” 18.08.2004, ratifikuar
• Konveta nr.C155 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë” 09.02.2004 , ratifikuar
• Konventa nr.C129 “Për kontrollin e punës në bujqësi” 07.12.2007, ratifikuar
• Konventa nr.C171 “Për punën e natës”
• Konventa nr C6 “Puna e Natës për personat e rinj” (Industri)
• Konveta nr.C11 “E drejta e asocimit dhe kombinimit e fermereve”
• Konveta nr.C16 “Egzaminimi mjekesor i detyrueshem i femijeve dhe personave te rinj, te punesuar si marinare”
• Konveta nr.C26 “Krijimin e mekanizmit per caktimin e pages minimale”
• Konveta nr.C29 “për punën e detyrueshme”
• Konveta nr.C52 “Për pushimet vjetore të pagueshme”
• Konventa nr.C77 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të punuar në industri”
• Konvneta nr.C78 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të punuar në pozicione jo industriale”
• Konventa nr.C87 “Për lirinë e asocimit dhe mbrojtjen e të drejtës së organizimit”
• Konventa nr C88 ‘Shërbimet e punësimit’
• Konventa nr C95 “Mbrojtja e pagave
• Konventa nr. C 97 “Mbi migrimin per motive punesimi”
• Konveta nr.C98 “Zbatimi i parimeve të së drejtës së organizimit dhe marrëveshjeve kolektive”
• Konveta C100 “Për barazinë e pagesës ndërmjet burrave e grave për të njëjtën punë”
• Konventa nr C102 “Sigurimi shoqëror standartet minimale”
• Konveta nr.C105 “Ndalimi i punës së detyruar”
• Konveta nr.C111 “Për ndalimin e diskriminit në punësim”
• Konventa nr C 122 “Konventa për politikat e punësimit”
• Konveta nr.C135 “Për mbrojtjen dhe krijimin e lehtësirave për përfaqësuesit e punëtorëve”
• Konveta nr.C138 “Mosha minimale për pranimin në punë”
• Konveta nr.C144 “Konsultimet tripalëshe për nxitjen e zbatimit të standarteve ndërkombëtare të punës”
• Konveta nr.C181 “Mbi agjensitë private të punësimit”.
• Konveta nr.C144 “Konsultimet tripalëshe për nxitjen e zbatimit të standarteve ndërkombëtare të punës”
• Konveta nr.C154 “Nxitja e marrëveshjeve kolektive”
• Konventa C 173 “Për mbrojtjen e pretendimeve të Punëtorëve”
• Konveta nr.C174 “Ndalimi i aksidenteve të rënda në industri”
• Konveta nr.C175 “Puna me kohë të pjësshme”
• Konveta nr.C176 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në miniera”
• Konveta nr.C177 “Puna në shtëpi”
• Konveta nr.C178 “Inspektimi i kushteve të punës dhe jetesës së detarëve”
• Konveta nr.C182 “Për ndalimin dhe veprimet e menjëhershme për eliminimin e formave më të këqija të punës së fëmijëve

Ligje:

Të veprimeve inspektuese të ISHPSHSH-së:

Legjislacion pune:

• Konventat e ratifkuara nga RSH
• Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin 136/2015.
• Ligji Nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar me Ligjin nr.161/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10237, date 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”.
• Ligji 15 dt.13.3.2019 “ Për Nxitjen e Punësimit”.
• Ligj Nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
• Ligji nr.79/2021 “Për të huajt”.
• Ligji nr.45/2016 “Per vullnetarizmin”.

Legjislacion për Shërbimet Shoqërore:

• Ligji 121 date 24.11.2016 Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë
• Ligjit Nr.9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” me ndryshime;

Vendime të Këshillit të Ministrave:

VKM në zbatim të legjislacionit të punës:

• VKM Nr. 594, datë 22.12.1997 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për punëmarrësit e tij”.
• VKM Nr.461, datë 22.7.1998 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për aksidentet në punë dhe për sëmundjet profesionale”.
• VKM Nr.513, datë 30.7.2004 “Për klasifikimin e veprimtarisë dhe për dokumentacionin e procedurën për dhënien e lejes nga inspektori i punës, para vënies në punë të ndërmarrjes”
• VKM Nr. 68, datë 7.2.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”.
• VKM Nr. 788, datë 14.12.2001 “Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës”
• VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010, “Për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”
VKM Nr.107, datë 09.02.2011, “Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Përfaqësuesit të Punëmarrësve”

• VKM Nr.108 datë 09.02.2011“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë’’, ndryshuar me VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

• VKM Nr. 523, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” dhe shfuqizimin e paragrafit 15.1 deri 15.10, të Shtojcës V, të VKM Nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.
• VKM Nr. 550, datë 27.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”.
• VKM Nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin e punës”.
• VKM Nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e punës”.
• VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në vendin e punës”.
• VKM Nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e punës”.
• VKM Nr. 384, datë 6.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve në risk nga atmosferat shpërthyese”.
• VKM Nr. 634, datë 15.7.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë të grave shtatzëna dhe nënave të reja”.
• VKM Nr.709, datë 26.8.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”.
• VKM Nr. 969, datë 2.12.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”.
VKM Nr. 639, datë 07.09.2016 “Për rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit, si dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”

VKM Nr.484, datë 29.6.2016 “Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me asbestin në vendin e punës”

VKM nr.1074, date 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuar”

VKM nr.101, datë 23.02.2018 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencive Private të Punësimit”

VKM 207 datë 9.5.2002 “Për Përcaktimin e Punëve të Vështira ose të Rrezikshme”

VKM nr. 499, datë 29.8.2018 “Për Miratimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit”

VKM nr 108, date 15.2.2017 “Per miratimin e rregullores per mbrojtjen e femijeve ne pune”, ndryshuar me VKM nr 479, date 17.6.2020 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM nr 108, date 15.2.2017 “Per miratimin e rregullores per mbrojtjen e femijeve ne pune”.

Vendimin e Keshillit te Ministrave nr 129, date 13.3.2019 “Per Procedurat per identifikimin, ndihmen e menjehershme dhe referimin e femijeve te shfrytezuar ekonomikisht, perfshire femijet ne situate rruge”

Vendmim e Keshillit te Ministrave nr 286, date 21.05.2018 “Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjensite e punësimit të përkohshëm”

VKM ne zbatim të legjislacionit të Shërbimeve Shoqërore:

VKM Nr.658, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve Shoqërore në Shqipëri”

VKM Nr.659, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale”

VKM Nr.821, datë 06.12.2006 “Për Standartet e Shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuar në qendrat rezidenciale”

VKM Nr. 822, datë 06.12.2006, “Për miratimin e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për Personat me Aftësi të Kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”

VKM Nr.823, datë 06.12.2006 “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuar në qendrat ditore”

VKM Nr.195, datë 11.04.2007, “Për miratimin e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”

VKM Nr.752, datë 08.09.2010, Për miratimin e “Standarteve të shërbimit të kujdestarisë për fëmijët në nevojë”

VKM Nr.505, datë 13.07.2011, “Për miratim e Standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale”

VKM 572, datë 24.06.2015 “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve në Qendrën Kombëtare Transitore të Emergjencës”

VKM Nr.573, datë 24.06.2015, Për miratimin e standarteve të shërbimeve të Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve

VKM Nr.430, datë 08.06.2016 “Për miratimin e Standarteve të shërbimit të Linjës Kombëtare të këshillimit për viktimat e dhunës në familje”

VKM 512 datë 31.5.2006 “Për proçedurat e kryerjes së kontrollit të shërbimeve shoqërore”

VKM Nr.518, datë 04.09.2018, “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror komunitar e rezidencial, proçedurat për përfitimin e tyre, dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”

VKM Nr.578, datë 03.10.2018 “Për Proçedurat e Referimit e të Menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e Planit Individual të Mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si edhe zbatimin e masave mbrojtëse”