Dokumentacioni Standard

Dokumentacioni Standard

Dokumentacioni standard në të cilin dokumentohet inspektimi është: Autorizimi sipas rastit përmban edhe formatet: Nëse vendimi i marrë në një inspektim ankimohet, atëherë mblidhet komisioni i ankimimit i cili shpreh vendimmarrjen e tij nëpërmjet: