Legjislacioni ku mbeshtet Inspektimi(Urdhera, VKM, Ligje & Rregullore)

Vëndimi më i fundit

Bashkëlidhur, do te gjeni për njohje dhe kontroll të zbatimit, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.113, datë 01.03.2023 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, vendim i cili i shtrin efektet financiare nga data 1 prill 2023. Paga bazë minimale mujore për punonjësit në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, do të jetë 40 000 (dyzet mijë) lekë. Shkarko VKM duke klikuar këtu

Legjislacioni ku mbeshtet Inspektimi(Urdhera, VKM, Ligje & Rregullore)

Rregullore:

Konventa:

 • Konventa nr.C81 “Për inspektimin e punës në industri dhe tregti” 18.08.2004, ratifikuar
 • Konventa nr.C155 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë” 09.02.2004 , ratifikuar
 • Konventa nr.C129 “Për kontrollin e punës në bujqësi” 07.12.2007, ratifikuar

Ligje

 1. Ligji 7961 KODI I PUNES
 2. Ligj 9634 datë 30.10.2006 PËR INSPEKTIMIN E PUNËS
 3. Ligji 10433 date 16-6-2011 PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
 4. Ligji 10237, datë 18.02.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË
 5. Ligji 108 PER TE HUAJT
 6. Ligji 15 dt.13.3.2019 PER NXITJEN E PUNESIMIT
 7. PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
 8. Ligji 121 date 24.11.2016 PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VKM

 1. VKM 70 datë12.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË DOKUMENTACIONIT DHE TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË REGJISTRIMI NË PUNË
 2. VKM 107 RREGULLAT E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT
 3. VKM 108  PËR AFTËSITË E PERSONAVE PERGJEGJES PER SSHP
 4. VKM 108 date 15.2.2017 PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NË PUNË
 5. VKM 207 datë 9.5.2002 PËR PËRCAKTIMIN E PUNËVE TË VËSHTIRA OSE TË RREZIKSHME
 6. VKM 248 datë 30.4.2014 PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
 7. VKM 384 datë 6.5.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA ATMOSFERAT SHPËRTHYESE
 8. VKM 484 datë 29.6.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME ASBESTIN NË VENDIN E PUNËS
 9. VKM 513 Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit
 10. VKM 594 01.07.2015 MIRATIMIN E LISTËS SË SËMUNDJEVE PROFESIONALE
 11. VKM 692 datë 13.12.2001 PËR MASAT E VEÇANTA TË SIGURIMIT DHE MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË
 12. VKM 842 PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHENDETIT NGA RRISQE E LIDHURA ME ZHURMEN
 13. VKM 844 datë 3.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR-MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME RREZATIMIN OPTIK NË VENDIN
 14. VKM 1012 datë 10.12.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SINJALISTIKËN NË KANTIER DHE NË VENDIN E PUNËS
 15. VKM 1025 date 2020.12.16 PER PERCAKTIMIN E PAGES MINIMALE NE SHKALLE VENDI

Legjislacioni për Shërbimet Shoqërore

Ligje:

Standartet e Shërbimeve të Kujdesit Social

Akte të tjera nënligjore