e-Shërbime për Biznesin

e-Shërbime për Biznesin

NJOFTO AKSIDENT

Njoftimi i aksidentit në punë vjen nga:

  • Punëdhënës (që është dhe detyrim ligjor);

  • Punemarrës;

  • Qendër spitalore;

  • Media;

  • Individ.

Njoftimi i çdo lëndimi në punë është detyrim që rrjedh nga ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 ”Për inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës”.

Njofto Aksident në Punë:

 • Numër telefoni +35542368473
 • Plotësoni formën e njoftmit si mëposhtë

MUNDËSI APLIKIMI PËR ANKIMIM VENDIMI (online)

PLATFORMA NDERGJEGJESUESE PER BIZNESIN

Platforma ka si qëllim sigurimin e transparencës së vendimarrjes së inspektorëve të punës. Është një shërbim i projektuar për të përmirësuar marrëdhënien me biznesin. Për këtë arsye, ofrojmë këtë mundësi testimi për çdo subjekt, i cili pas ballafaqimit me informacionin mbi situatën e tij, në lidhje me zbatimin e legjislacionit të punës, do të ketë mundësinë e vetëkorrigjimit.

Sa më shumë punëdhënës të informuar, aq më pak abuzim me ligjin do të ketë!