MUNDËSI APLIKIMI PËR ANKIMIM VENDIMI (online)

MUNDËSI APLIKIMI PËR ANKIMIM VENDIMI (online)

Ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit për çdo gjetje apo denim administrative kryesor, subjekti brenda 30 ditëve nga marrja dijeni e vendimit përfundimtar, ankohet pranë Komisionit të Ankimit, i cili brenda 30 ditëve shqyrton ankimin dhe merr vendim.
Mundësi ankimi on-line adresa e poshtëshënuar, ose në dorëzim të kërkesës për ankimim pranë zyrës së ISHPSHSH-së, Qëndër. Rruga “Sheh Ahmet Pazari” Nr 10, Tiranë.
Mundësi aplikimi duke plotësuar formën e mëposhtëme ose duke na dërguar email në info@sli.gov.al.

E rëndësishme: Pas këtij ankimi subjekti do të njoftohet për ditën shqyrtimit të ankimimit të tij.