VIZITË STUDIMORE

Në kuadër të projektit “Programi i asistencës teknike në mbështetje të barazisë gjinore në aksesin për mundësitë ekonomike” të zbatuar nga Expertise France, financuar nga AFD dhe me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, është organizuar një vizitë studimore 1 (një) javore gjatë muajit Qershor 2023. Qëllimi I kësaj vizite studimore ishte të nxiste shkëmbimet me kolegët në Francë mbi praktikat më të mira që lidhen me barazinë gjinore në vendin e punës dhe të lehtësonte zbatimin e tyre në praktikë nga Inspektorati i Punës në Shqipëri.

Vizita studimore synonte të frymëzonte zhvillimin apo avancimin e mjeteve të përdorura në procesin e inspektimin si dhe trajnimin e Inspektorëve të Punës. Gjatë kësaj vizite studimore, Inspektorati i Punës pati mundësinë të marrë pjesë në shumë takime të vlefshme ku janë prezantuar me praktikat dhe përvojën më të mirë franceze në fushën e barazisë gjinore në vendin e punës.

ISHPSHSH falënderon të gjitha institucionet franceze dhe përfaqësuesit e tyre që na mirëpritën në këtë vizitë studimore.

In the framework of the “Technical assistance program in support of gender equality in access to economic opportunities”, a project funded by AFD and implemented by Expertise France, with the support of Ministry of Finance and Economy, a delegation from Albania has participated in a Study Visit organized in France during last week of Jun 2023. This Study Tour aimed to promote peer-to-peer exchanges on good practices related to gender equality in the workplace and facilitate their application by the labor inspectorate. The study tour intended to inspire the development of tools and training for the Labor Inspectorate in Albania. During this study tour, the labor Inspectorate had the opportunity to participate in many constructive meetings, that have reflected French practices and experience in the field of gender equality in the workplace.
Albanian State Labor & Social Services would like to thank all the French institutions and their representatives that welcomed Albanian delegation during this study tour.