May 24, 2021 marin

Vizita këshilluese nga të gjithë Drejtoritë Rajonale ISHPSHSH-së

Aktivitete në Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, ILO në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka organizuar vizita këshilluese nga tw gjithë Drejtoritë Rajonale ISHPSHSH-së, e subjektet ekonomike në vend.