Vendimi 001326022020

Vendimi 001326022020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore  të marrë, “Gjobë” (për detyrimin e punëdhënësit për të respektuar kohëzgjatjen e pushimeve vjetore prej 4 javëve kalendarike për punëmarrësit, për detyrimin e punëdhënsit për dhënë pushimet vjetore për punëmarrësit e marrë rishtas në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës, për detyrimin e punëdhënësit që në rast të ndërprerjes së marrëdhënies së punës së një punëmrrësi i cili nuk i ka kryer pushimet vjetore, duhet të kompensohet me një shpërblim të barabartë me pagën e këtyre pushimeve, për detyrimin e punëdhënësit për ti paguar pagën në mënyrë të rregullt punëmarrësve,) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit; VENDOSI:
  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Gjobën në vlerën 130.000 (njëqindetridhjetë mijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.
Formati pdf:  001326022020
Formati pdf:  001326022020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore  të marrë, “Gjobë” (për detyrimin e punëdhënësit për të respektuar kohëzgjatjen e pushimeve vjetore prej 4 javëve kalendarike për punëmarrësit, për detyrimin e punëdhënsit për dhënë pushimet vjetore për punëmarrësit e marrë rishtas në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës, për detyrimin e punëdhënësit që në rast të ndërprerjes së marrëdhënies së punës së një punëmrrësi i cili nuk i ka kryer pushimet vjetore, duhet të kompensohet me një shpërblim të barabartë me pagën e këtyre pushimeve, për detyrimin e punëdhënësit për ti paguar pagën në mënyrë të rregullt punëmarrësve,) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Gjobën në vlerën 130.000 (njëqindetridhjetë mijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Formati pdf:  001326022020