Vendimi 000214012020

Vendimi 000214012020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë dhe paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për të marrë masat për sigurinë dhe shëndetin në zbatim të detyrave të lëna në masën urgjente për të parandaluar aksidentet në punë, për detyrimin e punëdhënësit për të punësuar vetëm punëmarrës të kualifikuar, për detyrimin e punëdhënësit për të rishikuar Dokumentin e Vlerësimit të Riskut) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar
edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjetë mijë) lekë dhe paralajmërim, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi ne pdf: 000214012020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë dhe paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për të marrë masat për sigurinë dhe shëndetin në zbatim të detyrave të lëna në masën urgjente për të parandaluar aksidentet në punë, për detyrimin e punëdhënësit për të punësuar vetëm punëmarrës të kualifikuar, për detyrimin e punëdhënësit për të rishikuar Dokumentin e Vlerësimit të Riskut) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar
edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjetë mijë) lekë dhe paralajmërim, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi ne pdf: 000214012020