Vendimi 000314012020

Vendimi 000314012020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për të vënë në dispozicion të punëmarrësve një udhëzim të hollësishëm në zbatim të Dokumentit të Vlerësimit të Rriskut, për detyrimin e punëdhënësit për të mbajtur një regjistër të aksidenteve në punë, për detyrimin e punëdhënësit për të riparuar dhe mirëmbajtur paisjet e punës, për detyrimin e punëdhënësit për të deklaruar në organet tatimore personat e punësuar rishtazi) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr.9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë)lekë i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi ne pdf: 000314012020