Vendimi 001226022020

Vendimi 001226022020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore  të marrë, “Gjobë” me vlerën 50.000 lekë (për detyrimin e punëdhënësit për të patur dokumentat e punës, për detyrimin e punëdhënësit për të pajisur ambjentin  me mjetet kundra zjarrit si dhe detyrimin e punëdhënësit për të patur në subjekt kutinë e ndihmës së shpejtë), detyrime që përcaktohen nga Ligji Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH ”, i ndryshuar,  si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

Shfuqizim të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Gjobë” me vlerën 50.000 lekë, i mbajtur me aktin administrativ, dhe pranimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.

Formati pdf:  001226022020