Vendimi 001126022020

Vendimi 001126022020

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe dënimin administrativ kryesor të marrë, “Paralajmërim”  (për përcaktimin ligjor që punëmarrësi nuk është i detyruar të zbatojë urdhrat e përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit që ndryshojnë kushtet e kontratës së punës, për faktin që  çdo dispozitë që shkel një dispozitë të një shkalle më të lartë është e pavlefshme dhe janë të vlefshme vetëm ato dispozita që përmirësojnë pozitën e punëmarrësit”,) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

  1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Paralajmërim”, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
  2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Formati pdf:  001126022020