Takim pune në kuadër të Fushatës Ndërgjegjësuese nën sloganin “Së bashku arrijmë më shumë”

Në kuadër të ndërgjegjësimit, këshillimit, mbi të drejta dhe detyrime që burojnë nga Legjislacioni i Punës, në subjektet fason, u organizua takimi i punës mes drejtuesve të ISHPSHSH-së, shoqatës “Pro.Eksport” Albania si dhe përfaqësuesve të subjekteve fason që operojnë në Rajonin Shkodër.

Organizimi i kësaj tryeze është në kuadër të Fushatës Ndërgjegjësuese mbi zbatimin e dispozitave ligjore të tregut të punës si dhe diskutime e problematika që e shoqërojne këtë sektor të ekonomisë shqiptare.

Sektor i cili pati dhe sfidat e veta në periudhën e pandemisë, sektor që në Shqipëri ka një numër të konsiderueshëm punëmarrësish.

Diskutimet e frytshme i shërbyen gjetjes së mekanizmave ligjore në respekt të punës së secilit.