May 26, 2018 marin

Pajis me Leje Pune për ushtrim aktivitetit para vënies në punë të ndërmarrjes

Pajis me Leje pune “Për ushtrim aktivitetit” para vënies në punë të ndërmarrjes. Këtë leje kanë të drejtë ta kërkojnë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë para fillimit të aktivitetit ose para hapjes së një kantjeri të ri, apo zgjerim të aktivitetit ekzistues, hapjes së vendeve të reja të punës. (detajet tek e-shërbime për biznes).

Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

NIPT-i*

Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti*

Adresa e sakte ku ushtron aktivitetin(adresë qëndër dhe filialin ku do të punohet)

Numër kontakti

Adresë mail-i

Kërkesa juaj është:*