May 26, 2018 marin

Leje pune Për punësim të miturish

Pajis me Leje pune “Për punësim të miturish” Këtë leje pune e kërkon çdo person fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë para marrjes në punë të punëmarrësve të mitur (detajet tek e-shërbime për biznes).

Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

NIPT-i*

Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti

Adresa e saktë ku ushtron aktivitetin (adresë qëndër dhe filialin ku do të punësohet i mituri)

Numër kontakti

Adresë mail-i

Kërkesa juaj është:*