May 26, 2018 marin

Autorizim për punë jashtë kohës normle

Pajis me Autorizim “për punë jashtë kohës normle” Këtë leje pune e kërkon çdo person fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë, që për arsye madhore për kryerjen në kohë të një aktiviteti, këkojnë të punojnë duke tejkaluar orët normale ditore apo javore të punës, për një periudhë të caktuar. (detajet tek e-shërbime për biznes)

Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

NIPT-i*

Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti

Adresa e saktë ku ushtron aktivitetin(adresë qëndër dhe filialin ku do të punohet me orë shtesë)

Numër kontakti

Adresë mail-i

Kërkesa juaj është:*