SI TË ANKIMONI

Çdo i insteresuar përmes formës shkresore ose aplikimit online, përmes faqes zyrtare, mund t’I drejtohet institucionit të Inspetoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, për çdo rast kur nuk pajtohet me vendimin përfundimtar të grupit të inspektorëve të punës. Argumentet dhe faktet e paraqituara prej tyre do të shqyrtohen në mbedhjen e Komisionit të Ankimimit. Ankimuesit do të njoftohen, në formë zyrtare,  postës elektronike apo njoftimeve në faqen zyrtare përmes kalendarit të mbledhjeve të këtij komisioni mbi datën e shqyrtimit të ankimimit të tyre.