Punëmarrës me kohe të pjesshme

Rregullimet e veçanta ligjore të punësimit të tyre sa I takon marredhënies së punës, kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë të kësaj kategorie.

PUNA ME KOHË TË PJESSHME

  1. Me kontratën e punës me kohë të pjesshme, punëmarrësi pranon të punojë me orë, gjysmë dite pune ose ditë pune, për një kohëzgjatje normale javore ose mujore më të vogël se ajo e punëmarrësve që punojnë me kohë të plotë në të njëjtat kushte.
  2. Punëmarrësi me kohë pune të pjesshme gëzon të njëjtat të drejta, përpjesëtimisht si punëmarrësi me kohë të plotë pune.