Punëmarrës kursantë (mësim profesioni)

Rregullimet e veçanta ligjore të punësimit të tyre sa I takon marredhënies së punës, kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë të kësaj kategorie.

KONTRATA E MËSIMIT TË PROFESIONIT

  1. Me kontratën e mësimit të profesionit, mjeshtri mësues detyrohet të kualifikojë nxënësin sipas rregullave të profesionit dhe nxënësi të punojë në shërbim të mjeshtrit mësues për t’u kualifikuar.
  2. Dispozitat e këtij Kodi zbatohen edhe për kontratën e mësimit të profesionit.
  3. Punëmarrësi që punon në shtëpi gëzon të njëjtat të drejta si dhe punëmarrësi që punon në sipërmarrje. Kur punëmarrësi nuk punon në shtëpinë e tij, ai mund të kërkojë shtesë shpenzimesh për përdorimin e lokalit.