Publikohet Raporti Vjetor 2023

RAPORTI DHE ANALIZA E INSPEKTIMIT 2023

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH) është autoriteti shtetëror i ngarkuar me funksionet e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës dhe shërbimeve shoqërore. Raporti vjetor i ISHPSHSH-së për vitin 2023 paraqet në mënyrë të përmbledhur treguesit e inspektimit, arritjet, dhe problematikat që kanë ndodhur gjatë punës së trupës inspektuese gjatë këtij viti. Metodologjia e përdorur në hartimin e këtij raporti bazohet në të dhënat statistikore të treguesve të inspektimit, identifikimin e problematikave përmes analizës së gjetjeve, konsultimin me legjislacionin në lidhje me zbatimin e tij në praktikë, si dhe zhvillimin e platformave inovative.

#ISHPSHSH

#MEKI Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

ISHPSHSH_Raporti-Vjetor_2023.pdf