NJOFTIM

Të nderuar Punëdhënës!

Me qëllim për t’iu ardhur sadopak në ndihmë  në zbatimin sa më korrekt të kërkesave ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë, e veçanërisht në hartimin dhe përpilimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut,si një dokument bazë, ku duhet të përfshihen të gjithë elementët në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe ato specifikë, si mbrojtja nga zjarri, zhurmat, dridhjet, ajrimi, ndriçimi, rrezatimi  etj, si dhe masat e marra kundrejt tyre, po ju listojmë emrat e disa kompanive të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit.

HTM shpk– Organizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH ISO/IEC 17024:2012

TCPE shpkOrganizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH ISO/IEC 17024:2012

NOA CONTROL shpkOrganizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH EN ISO/IEC 17024:2012

Austrian Institute of Exellence shpk– Organizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH EN ISO/IEC 17024:2012

LEGAL CERT shpkOrganizëm që operon në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit.

Career Cert Institute CCI shpkOrganizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH ISO/IEC 17024:2012

AXE REGISTER Shpk– Organizëm që operon në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas SSH ISO 17021-1:2015

AQ Scert– Organizëm që operon në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas SSH ISO/IEC 17021-1:2015

Career Cert Institute CCI shpk– Organizëm që operon në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas SSH ISO 17021-1:2015

European Quality and Safety Control(EQSC) shpk– Organizëm që operon në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas SSH ISO 17021-1:2015

H.V.A.T shpk– Organizëm i Çertifikimit të Personelit, SSH EN ISO/IEC 17024:2012

ECIT shpk– Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit, SSH EN ISO/IEC 17024:2012