Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, angazhohemi në ndergjegjesim dhe keshillim për punë të denjë.

Ndërgjegjësimi me Punëdhënësit dhe Ndërgjegjësimi me Punëmarrësit ku Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore vazhdon Fushatën e Ndërgjegjësimit nën sloganin:
“Së bashku arrijmë më shumë”.

Ndërgjegjësimi i punëmarrësve të fasonerive duke zgjedhur Drejtorinë Rajonale DURRËS përmes takimit të punës, prezantimit dhe shpërndarjes së informacionit nëpërmjet fletë-palosjeve për të Drejtat dhe Detyrimet që rrjedhin nga Legjislacioni i Punës.

Ky takim u udhëhoq nga drejtues të lartë të ISHPSHSH-së.