MUNDËSI APLIKIMI PËR ANKIMIM VENDIMI (online)

Ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit për çdo gjetje apo denim administrative kryesor, subjekti brenda 30 ditëve nga marrja dijeni e vendimit përfundimtar, ankohet pranë Komisionit të Ankimit, i cili brenda 30 ditëve shqyrton ankimin dhe merr vendim.
Mundësi ankimi on-line adresa e poshtëshënuar, ose në dorëzim të kërkesës për ankimim pranë zyrës së ISHPSHSH-së, Qëndër. Rruga “Sheh Ahmet Pazari” Nr 10, Tiranë.

Error: Contact form not found.

E rëndësishme: Pas këtij ankimi subjekti do të njoftohet për ditën shqyrtimit të ankimimit të tij.