Leje pune Për punësim të miturish

Leje pune Për punësim të miturish

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë, para marrjes në punë të punëmarrësve të mitur, duhet të pajisen me:

Autorizim “Për punësim të miturish”

Ky detyrim ligjor bazohet në:

  • Ligji nr 7961, datë 12.07.1995 (i ndryshuar), Neni 98-103
  • Ligji Nr 9634, datë 30.10.2006 i ndryshuar “Për inspektimin e Punës”,
  • Vendim nr. 108, datë 15.2.2017 për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”.

Apliko për shërbimin tek duke klikuar ikonën.

e-Albania

(kliko logon)