Legjislacion për Shërbimet Shoqërore

Legjislacion për Shërbimet Shoqërore

  • Ligjit Nr.9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” me ndryshime
  •