Konventa

Konventa

 • Konventa nr.C81 “Për inspektimin e punës në industri dhe tregti” 18.08.2004, ratifikuar
 • Konveta nr.C155 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë” 09.02.2004 , ratifikuar
 • Konventa nr.C129 “Për kontrollin e punës në bujqësi” 07.12.2007, ratifikuar
 • Konventa nr.C171 “Për punën e natës”
 • Konventa nr C6 “Puna e Natës për personat e rinj” (Industri)
 • Konveta nr.C11 “E drejta e asocimit dhe kombinimit e fermereve”
 • Konveta nr.C16 “Egzaminimi mjekesor i detyrueshem i femijeve dhe personave te rinj, te punesuar si marinare”
 • Konveta nr.C26 “Krijimin e mekanizmit per caktimin e pages minimale”
 • Konveta nr.C29 “për punën e detyrueshme”
 • Konveta nr.C52 “Për pushimet vjetore të pagueshme”
 • Konventa nr.C77 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të punuar në industri”
 • Konvneta nr.C78 “Egzaminimi mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe fëmijëve për të punuar në pozicione jo industriale”
 • Konventa nr.C87 “Për lirinë e asocimit dhe mbrojtjen e të drejtës së organizimit”
 • Konventa nr C88 ‘Shërbimet e punësimit’
 • Konventa nr C95 “Mbrojtja e pagave
 • Konventa nr. C 97 “Mbi migrimin per motive punesimi”
 • Konveta nr.C98 “Zbatimi i parimeve të së drejtës së organizimit dhe marrëveshjeve kolektive”
 • Konveta C100 “Për barazinë e pagesës ndërmjet burrave e grave për të njëjtën punë”
 • Konventa nr C102 “Sigurimi shoqëror standartet minimale”
 • Konveta nr.C105 “Ndalimi i punës së detyruar”
 • Konveta nr.C111 “Për ndalimin e diskriminit në punësim”
 • Konventa nr C 122 “Konventa për politikat e punësimit”
 • Konveta nr.C135 “Për mbrojtjen dhe krijimin e lehtësirave për përfaqësuesit e punëtorëve”
 • Konveta nr.C138 “Mosha minimale për pranimin në punë”
 • Konveta nr.C144 “Konsultimet tripalëshe për nxitjen e zbatimit të standarteve ndërkombëtare të punës”
 • Konveta nr.C181 “Mbi agjensitë private të punësimit”.
 • Konveta nr.C144 “Konsultimet tripalëshe për nxitjen e zbatimit të standarteve ndërkombëtare të punës”
 • Konveta nr.C154 “Nxitja e marrëveshjeve kolektive”
 • Konventa C 173 “Për mbrojtjen e pretendimeve të Punëtorëve”
 • Konveta nr.C174 “Ndalimi i aksidenteve të rënda në industri”
 • Konveta nr.C175 “Puna me kohë të pjësshme”
 • Konveta nr.C176 “Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në miniera”
 • Konveta nr.C177 “Puna në shtëpi”
 • Konveta nr.C178 “Inspektimi i kushteve të punës dhe jetesës së detarëve”
 • Konveta nr.C182 “Për ndalimin dhe veprimet e menjëhershme për eliminimin e formave më të këqija të punës së fëmijëve