ISHPSHSH në kontroll të respektimit të të drejtave të punëmarrësve

Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, përmes kontrolleve të vazhdueshme të subjekteve, synon dhe punon vazhdimisht në sigurimin e rritjen e performancës së aktiviteteve ekonomike në drejtim të respektimit të të drejtave të punëmarrësve, për të patur një punë të denjë.

Puna për realizimin e këtij qëllimi, në përputhje me planet strategjike e objektivat institucionale, karakterizuar kjo në një vit të pazakonte krijuar nga situata e pandemisë, është fokusuar në drejtim të:

  • Rritjes së nivelit të zbatimit të Legjislacionit të Punës, që rregullon marrëdhëniet e punës, kushtet e punës dhe shëndetin në punë të punëmarrësve, nga subjektet ekonomike që operojnë në RSH.
  • Kontrolleve e verifikimeve të masave parandaluese të përhapjes së virusit Covid-19, në bashkëpunim me institucionet e tjera por jo vetem.
  • Adresimi i specifikave ligjore për lloj aktiviteti e për vende pune të sigurta e të shëndetshme.
  • Zero tolerancë ndaj cdo abuzimi me detyrën.