May 26, 2018 marin

Equip with Work permit For exercise of activity before the start-up of the enterprise

Equip with Work permit “For exercise of activity” before the start-up of the enterprise. Everyone has the right to request this permission natural and legal persons, domestic or foreign, private or public, who exercise economic or non-profit economic activity in the territory of the Republic of Albania before the start of the activity or before the opening of a new shipyard, or expansion of the existing activity, opening up new workplaces. (details on e-business services)

  Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

  Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

  NIPT-i*

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti*

  Adresa e sakte ku ushtron aktivitetin(adresë qëndër dhe filialin ku do të punohet)

  Numër kontakti

  Adresë mail-i

  Kërkesa juaj është:*