ANKOHU

e-Sherbime (për mënyrën e zgjidhjes së ankesës suaj, përmes postës elektronike nese kërkohet)

Ankohu:
Ankesat, janë një burim i rëndësishëm i informacionit mbi shkeljet e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punësimit apo të kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë të punëmarrësve.
Inspektorët e punës janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e ankesës.

  Emer Mbiemër (i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Adresa Juaj(i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Adrese mail-i*

  Numër kontakti (i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Emri i subjektit ndaj të cilit po ankoheni*

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ndaj të cilit po ankoheni*

  Adresa e subjektit ndaj të cilit ankohesh*

  Ankesa juaj është:*

  INFORMOHU

   Emer Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)*

   Emri i subjektit ku ju punoni

   Adresa Juaj*

   Numër kontakti*

   Adresë mail-i

   Kërkesa juaj është:*