E – Sherbime Për Punëmarrësit

E – Sherbime Për Punëmarrësit

NË KËTË SEKSION TË FAQES PËRMES KOMUNIKIMIT ME JU, KENI TË DREJTËN E ANKIMIT (ISHPSHSH-JA, SIPAS LIGJIT, RUAN GJITHMONË ANONIMATIN) DHE TË DREJTËN E INFORMIMIT PËRMES POSTËS ELEKTRONIKE !

ANKOHU

e-Sherbime (për mënyrën e zgjidhjes së ankesës suaj, përmes postës elektronike nese kërkohet)
Ankohu :
Ankesat, janë një burim i rëndësishëm i informacionit mbi shkeljet e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punësimit apo të kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë të punëmarrësve. Inspektorët e punës janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e ankesës

INFORMOHU