Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara