ANKIMI NDAJ VENDIMIT PËRFUNDIMTAR TË INSPEKTIMIT

Ankimi administrativ kundër vendimeve përfundimtare në fushën e inspektimit paraqitet dhe shqyrtohet sipas dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative.

Sipas Kodit të Procedurave Administrative, është Komisioni i Shqyrtimit të Ankimimeve organit i cili merr vendimin e të ankimuarit.

Ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit, subjekti brenda 30 ditëve nga marrja dijeni për vendimin përfundimtar, ankohet pranë Komisionit të Ankimit, i cili brenda 30 ditëve shqyrton ankimin dhe merr vendim.