ANKIMI I VEÇANTË (NDAJ VENDIMIT TË NDËRMJETËM)

Ankimi i veçantë mund të paraqitet brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit të ndërmjetëm, pranë zyrave të degëve rajonale përkatëse.

Ankimi i veçantë shqyrtohet drejtpërdrejt nga Kryeinspektori Rajonal.

Vendimi për zgjidhjen e ankimit të veçantë merret dhe njoftohet brenda 6 ditëve nga data e paraqitjes së ankimit.