Aktivitete në Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë