May 24, 2021 marin

Aktivitete në Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Aktivitete në Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, ILO në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka organizuar vizita këshilluese në subjekte fason në Drejtoria Rajonale ISHPSHSH-së VLORË, Qarku FIER.