May 26, 2018 marin

Work permit On the employment of minors

Equip with Work permit “On the employment of minors” This work permit is required by each natural or legal persons, domestic or foreign, private or public, who are engaged in profit or non-profit economic activity in the territory of the Republic of Albania prior to the employment of minor employees. (details on e-business services).

Emër Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)

Emri i subjektit që kërkon këtë aurorizim

NIPT-i*

Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti

Adresa e saktë ku ushtron aktivitetin (adresë qëndër dhe filialin ku do të punësohet i mituri)

Numër kontakti

Adresë mail-i

Kërkesa juaj është:*