Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë dhe paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit që të kompesojë punëmarrësin me një shtesë mbi pagë, për punën e kryer në turnet e dyta dhe të treta, për detyrimin e punëdhënësit që tu japë pagën punëmarrësve vetëm nëpërmjët sistemit bankar, për detyrimin e punëdhënësit për të përpiluar, duke vlerësuar rrezikun, një dokument vlerësimi dhe parandalimi të rrezikut, që përmban masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar, të cilat do të zbatohen sipas kushteve specifike të vendeve të punës të veprimtarisë si dhe për detyrimin për të hartuar një plan evakuimi dhe shpëtimi në situata emergjence, për detyrimin e punëdhënësit për të mbajtur një regjistër punëmarrësish me të gjitha elementët e përcaktuar në dispozitat ligjore, për detyrimin e punëdhënësit për të vendosur në mjedisin e punës, kutinë e ndihmës së shpëjtë si dhe për detyrimin e punëdhënësit për të deklaruar punëmarrësit e rinj 24 orë para punësimit të tyre) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës RSH” i ndryshuar, Ligji nr 10237 datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr 9136, datë 11.09.2013 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 234.000 (dyqindetridhejtëekatërmijë) lekë dhe paralajmërim
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001726062019”

Apelim 2

Ne perputhje me pikën 2 të nenit 51 te Ligiit nr. 10433, datë, 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republiken e Shqiperise” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit te Gjobave, i ngritur prane ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kerkesën ankimore për detyrat e 1ëna per detyrimin e punedhenesit qe të mbulojë me sherbim mjekesor, nëpërmjet mjekut të punës, te pershtatshem për rreziqet që paraqet vendi i punës, për detyrimin e punëdhënesit për të përpiluar, duke vlerësuar rrezikun, një dokument vleresimi dhe parandalimi te rrezikut, qe permban masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar, të cilat do te zbatohen sipas kushteve specifike të vendeve te punes te veprimtarisë etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin ne pune, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në progesverbalin e mbajtur nga anëtaret e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lenien në fuqi te vendimit përfundimtar të inspektoreve, për detyrat e lëna, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër ketij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykate, brenda 45 diteve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi .pdf “001826062019”


Apelim 3

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit kompensohet me një shtesë mbi pagë, jo më pak se 25 % dhe me një pushim të pagueshëm, të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer në ditët e festave zyrtare, kur ato bien ditë pune, për detyrimin e punëdhënësit për të mos kërkuar kryerjen e orëve shtesë javore, kur punëmarrësi ka kryer 48 orë pune në javë) etj, detyrime që përcaktohen nga, Ligji nr 7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës RSH” i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 100.000 (njëqindmijë) lekë.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi .pdf “001926062019”

Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për vendosjen dhe ndërtimin e skelave sipas të gjitha kushteve teknike të parashikuara në ligj ) etj, detyrime që përcaktohen nga, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për Sigurinë në Kantier”, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjetëmijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001613062019”

Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për të vënë në dispozicion të çdo punëmarrësi paisjet mbrojtëse individuale. Këtu përfshihet çdo pajisje që përdoret nga punëmarrësit për t’u mbrojtur nga një apo më shumë rreziqe të cilat rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin në punë dhe kusht të përdorimit të tyre, për detyrimin e punëdhënësit për të vënë në dispozicion të përfaqësuesve për sigurinë një kopje të planit të sigurisë dhe të koordinimit dhe të planit operativ të sigurisë para fillimit të punimeve, për detyrimet e punëmarrësve në fushën e sigurisë e të shëndetit në punë nuk cenojnë parimin e përgjegjësisë së punëdhënësit) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr .10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.563, datë 03.07.2013 “Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për Sigurinë në Kantier” Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tyre, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjetëtmijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, vendimin përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001505062019”

Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-DI-2019-000096-5, datë 25.04.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për ngritjen e Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në punë, për detyrimin e punëdhënësit për vendosjen e paisjeve të përshtatshme higjeno sanitare (dhomat e zhveshjes dhe dollapët personalë) etj, detyrime që përcaktohen nga Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.107, date 09.02.2011 “Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe përfaqësuesit të punëmarrësve”, Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 564 datë 03.07.2013 “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjetëtmijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-DI-2019-000096-5, datë 25.04.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001421052019”

Apelim 2

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-SH-2019-000121-5, datë 29.03.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për rivlerësimin e rreziqeve në çdo vend pune nga persona të specializuar sipas legjislacionit në fuqi, për detyrimin e punëdhënësit për të vënë në dispozicion të punëmarrësve udhëzimin e hollësishëm, në zbatim të Dokumentit të Vlerësimit dhe Parandalimit të Rrezikut, për çdo vend pune, për detyrimin e punëdhënësit për të mbuluar me shërbim mjeksor të gjithë punëmasësit e tij) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr .10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 520.000 (pesëqindenjëzetmijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ,Nr.ISHPSHSH-SH-2019-000121-5, datë 29.03.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi .pdf “001321052019”

Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-SH-2019-000205-5, datë 28.03.2019, Komisioni i Ankimit, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për ti paraqitur punëmarrësit rezultate nga vlerësimi i riskut si dhe masat e mara për sigurinë dhe shëndetin në punë, për detyrimin e punëdhënësit për ti vënë në dispozicion punëmarrësve udhëzuesin e hollësishëm në zbatimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut, për detyrimin e punëdhënësit për vlerësimin e riskut për përzgjedhjen e paisjeve mbrojtëse individuale si dhe për detyrimin e punëdhënësit për informimin dhe konsultimin për përdorimin e paisjeve mbrojtëse individuale, për detyrimin e punëdhënësit për kryerjen e ekzaminimeve mjeksore periodike shtesë duke pasur parasysh natyrën e punës, për detyrimin e punëdhënësit për ngritjen e Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë duke dokumentuar edhe proces verbal të mbledhjes se fundit të këtij Këshilli) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së, Ligji nr.10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar, VKM nr.563, datë 03.07.2013 “Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr. 639, datë 07.09.2016 “Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”; si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 780.000 (shtatëqindetetëdhjemijë) lekë, mbajtur me aktin administrativ, Nr. ISHPSHSH-SH-2019-000205-5, datë 28.03.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001007052019”

Apelim 2

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-BR-2019-000119-5, datë 05.04.2019, Komisioni i Ankimit, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për t’i pajisur punëmarrësit me rripa trupi sigurie, për detyrimin e punëdhënësit që punëmarrësve t’u sigurojë dhe t’i verë në dispozicion informacion i përshtatshëm për çdo artikull të pajisjeve mbrojtëse individuale dhe kusht të përdorimit të tyre, për detyrimin e punëdhënësit për të përmbushur kërkesat minimale me karakter specifik për vendet e punës në kantiere) etj, detyrime që përcaktohen nga, VKM nr.563, datë 03.07.2013 “Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për Sigurinë në Kantier”; si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 780.000 (shtatëqindetetëdhjemijë) lekë, mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-BR-2019-000119-5, datë 05.04.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001107052019”


Apelim 3

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-TR-2019-000924-5, datë 01.04.2019, Komisioni i Ankimit, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore për detyrat e lëna (për detyrimin e punëdhënësit për njoftim të punëmarrësit, për bisedime lidhur me zgjidhjen e kontatës, për detyrimin e punëdhënësit për ti parashtruar punëmarrësit arsyet e zgjidhjes së kontratës, për detyrimin e punëdhënësit për njoftimin me shkrim për zgjidhjen e kontratës brenda afatit të caktuar), detyrime që rrjedhin nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së”, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Pranimin e pjesshëm të ankimit, duke lënë në fuqi vendimin përfundimtar të inspektorëve për detyrat e lëna mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-TR-2019-000924-5, datë 01.04.2019, që i korrespondojnë pikave 1, 2 dhe 3 të nenit 144 të Ligjit nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së” dhe shfuqizimin e detyrës së lënë që i korrespondon pikës 5 të nenit 144 të Ligjit nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së”.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “001207052019”

Apelim 1

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-DR-2019-000140-5, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëmarrësit për kryerjen e punës me kujdes duke përdorur sipas rregullave të caktuara mjetet e punës të vëna në dispozicion të tij, për detyrimin e punëdhënësit që duke patur parasysh natyrën e veprimtarive të ndërmarrjes të vlersojë rreziqet për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, duke përfshirë përzgjedhjen e paisjeve dhe mënyrën e rregullimit të vendeve të punës, në përputhje me masat e duhura mbrojtëse) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së, Ligji nr.10 237, dt 18.02.2010, i ndryshuar “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, Ligji nr 9634 datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre etj; si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Shfuqizim të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000(dyqindegjashtëdhjemijë) lekë, mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-DR-2019-000140-5, datë 25.03.2019 dhe pranimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.

Vendimi pdf: “000616042019”

Apelim 2

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-LE-2019-000010-5, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë dhe paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për pajisjen e punëmarrësve me raport mjeko ligjore të aftë për punë, për detyrimin e punëdhënësit për lidhjen e kontratës me mjekun e ndërmarrjes, për detyrimin për të paguar shtesat mbi pagë për turnet e dyta dhë të treta si dhe orët shtesë, për detyrimin për dhenin e lejes vjetore, si dhe detyrimin për mbajtjen dhe plotësimin e rregjistrit të punëmarrësve në të gjitha rubrikat e tij) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar “Kodi i Punës i RSH-së, Ligji nr.10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar, Ligji nr 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar, VKM nr.594, datë 22.12.1997 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për punëmarrësit e tij”, VKM nr. 639, datë 07.09.2016 “Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”, dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre etj; si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqindegjashtëdhjemijë) lekë, mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-LE-2019-000010-5, datë 28.02.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “000716042019”


Apelim 3

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-SI-2019-000011-5, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për të marrë masa për hyrjen në kantier dhe rrethimin e kantierit të punës, për detyrimin e punëdhënësit për përpilimin e një dokumenti të plotë për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen minimale të punëmarrësve në industritë mineral nxjerrëse, për detyrimin e punëdhënësit për vendosjen e tabelave që paralajmërojnë rreziqet gjatë punës për shkak të punës me makineri të tonazhit të lartë) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar dhe Ligji nr 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Paralajmërim”, mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-SI-2019-000011-5, datë 12.03.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “000816042019”

Apelim 4

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-SI-2019-000010-5, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për të marrë masa për hyrjen në kantier dhe rrethimin e kantierit të punës, për detyrimin e punëdhënësit për përpilimin e një dokumenti të plotë për vlerësimin e rrezikut për mbrojtjen minimale të punëmarrësve në industritë mineral nxjerrëse, për detyrimin e punëdhënësit për vendosjen e tabelave që paralajmërojnë rreziqet gjatë punës për shkak të punës me makineri të tonazhit të lartë) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i ndryshuar dhe Ligji nr 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës”, i ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, “Paralajmërim”, mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-SI-2019-000010-5, datë 12.03.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Vendimi pdf: “000916042019”

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr ISHPSHSH-EL-2019-000117-5, datë, 21.02.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit që ti paguajë pagën e zakonshme për atë lloj pune të caktuar punëmarrësit dhe pse në mungesë të kontratës së punës për arsye të pozicionit të punës, detyrimin e punëdhënësi ti paguajë rregullisht pagën punëmarrësit në fund të çdo muaji, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në marrëveshje me shkrimi) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH-së”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë i mbajtur me aktin administrativ, Nr ISHPSHSH-EL-2019-000117-5, datë, 21.02.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-DR-2019-000015-5, datë 19.02.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për mos cënimin e pagës së punëmarrësit, për detyrimin e punëdhënësit për tu paguar punëmarrësve kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH-së”, i ndryshuar, Ligji nr.9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 260.000 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë i mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-DR-2019-000015-5, datë 19.02.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Apelim 2

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-DR-2019-000015-5, datë 19.02.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë (për detyrimin e punëdhënësit për mos cënimin e pagës së punëmarrësit, për detyrimin e punëdhënësit për tu paguar punëmarrësve kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH-së”, i ndryshuar, Ligji nr.9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 186.000 (njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) lekë, i mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-TR-2019-000023-5, datë 11.02.2019, dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Shkarkoni më poshtë vendimin:

000312032019

Apelim 1.

Në përputhje me pikën 2 të nenit 51 të Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin përfundimtar Nr.ISHPSHSH-EL-2018-000110-5, datë 31.01.2019, Komisioni i Ankimit të Gjobave, i ngritur pranë ISHPSHSH-së, pasi shqyrtoi kërkesën ankimore dhe masën administrative kryesore të marrë, gjobë dhe paralajmërim (për detyrimin e punëdhënësit për dhënien e një shtese mbi pagë për punën e kryer në turnet e dyta e të treta si dhe për punën e kryer në ditën e dielë ose festat zyrtare, për detyrimin e punëdhënësit për marjen e autorizimit nga Inspektoriati i Punës për kryerjen e orëve shtesë, për detyrimin e punëdhënësit për trajnimin e punëmarrësve për dhënien e ndihmës së parë dhe mbrojtjen nga zjarri) etj, detyrime që përcaktohen nga Ligji nr.7961 datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH-së”, i ndryshuar, Ligji nr .10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, i ndryshuar, Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar edhe në proçes-verbalin e mbajtur nga anëtarët e komisionit;

VENDOSI:

 1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar të inspektorëve për dënimin administrativ kryesor, gjobën në vlerën 520.000(pesëqind e njëzet mijë)lekë dhe paralajmërim i mbajtur me aktin administrativ, Nr.ISHPSHSH-EL-2018-000110-5, datë 31.01.2019 dhe rrëzimin e ankimit ndaj vendimit përfundimtar.
 2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në gjykatë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi.

Shkarkoni më poshtë vendimin:

000112032019