Njoftimi i aksidentit ne pune vjen nga:

  • Punedhenes (qe eshte dhe detyrim ligjor)
  • Punemarres
  • Qender spitalore
  • Media
  • Individ
  • Etj

Menyra e njoftimit mund te jete:

  • Telefon
  • Elektronikisht
  • Shkresor

Njofto Aksident ne Pune: Numer telefoni +35542368473

Punëdhënës/Individ/Media/qendër spitalore, etj(njoftuesit)

Emri i subjektit ku ka ndodhur aksidenti

NIPT-i

Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ku ka ndodhur aksidenti*

Adresa e subjektit

Përshkrimi i ngjarjes (sa më shumë detaje që dini rreth aksidentit):*