Materialet e publikuara në webfaqe deri tani janë vetëm në gjuhën shqipe, duke filluar nga fundi i vitit 2018 e në vazhdim do të jenë të publikuara në gjuhën shqipe dhe angleze