INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Një staf specialistësh

Na kontaktoni
sherbimet-e-inspektoriatit

Denonco

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

informacion-per-punemarresit-bizneset-qendra-perkujdesje

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

our-philosophy-is

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!


Klikoni nëse keni pyetje

ankim-vendimi

Ankim Vendimi

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Vëndi i shqyrtimit të
ankimit
Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Oktapus Tiranë Drejtoria Qëndrore e
ISHPSHSH-së
05.03.2020 12:00

 

lajme-dhe-aktivitete

Të gjitha subjektet ekonomike,

kanë detyrimin të njoftojnë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore,  gjeneralitetet dhe licensen e personit përgjegjës për shëndetin në punë.

KËTO NJOFTIME JENI TË DETYRUAR T’I BËNI NË ADRESËN E-MAIL (more…)

Të nderuar Punëdhënës!

Me qëllim për t’iu ardhur sadopak në ndihmë  në zbatimin sa më korrekt të kërkesave ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë, e veçanërisht në hartimin dhe përpilimin e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut,si një dokument bazë, ku duhet të përfshihen të gjithë elementët në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe ato specifikë, si mbrojtja nga zjarri, zhurmat, dridhjet, ajrimi, ndriçimi, rrezatimi  etj, si dhe masat e marra kundrejt tyre, po ju listojmë emrat e disa kompanive të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. (more…)

Interview with Mr. Arben Seferaj, General Director of State Labour and Social Issues Inspectorate, Albania.

In Albania, work accidents are among the top five causes of unnatural deaths. In 2019, there have been 131 accidents with 30 fatalities and 90 people injured; 10 people died in the (more…)

front-page

LEJE PUNE PËR USHTRIM AKTIVITETI PARA VËNIES NË PUNË TË NDËRMARRJES

Tashmë, ky shërbim ofrohet online në e-albania

duke klikuar linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13780

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë,

pranë ISHPSHSH-së, duhet të pajisen me:

Leje pune “Për ushtrim aktiviteti”:

***para fillimit të aktivitetit *** para hapjes së një kantjeri të ri *** para zgjerimit të aktivitetit ekzistues *** para hapjes së vendeve të reja të punës.

Ky detyrim ligjor bazohet në:

  • Ligji nr 7961 date 12.07.1995 (i ndryshuar), Neni 41 Pika 1; 2; 3 dhe 4.
  • Ligji Nr 9634 datë 30.10.2006 i ndryshuar "Për inspektimin e Punës".
  • Ligji 10237 datë 18.02.2010 Ligji "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" i ndryshuar.
  • VKM Nr.513, datë 30.7.2004 "Për klasifikimin e veprimtarisë dhe për dokumentacionin e procedurën për dhënien e lejes nga inspektori i punës, para vënies në punë të ndërmarrjes".

 

***NJOFTIM ***

“AUTORIZIM PËR PUNË JASHTË KOHËS NORMALE

 Tashmë, ky shërbim ofrohet online në e-albania

duke klikuar linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13779

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë,

që për arsye madhore për kryerjen në kohë të një aktiviteti, këkojnë të punojnë duke tejkaluar orët normale ditore apo javore të punës, për një periudhë të caktuar,

pranë ISHPSHSH-së, duhet të pajisen me:

Autorizim Për punë jashtë kohës normale”

Ky detyrim ligjor bazohet në:

  • Ligji nr. 7961 datë 12.07.1995 (i ndryshuar), neni 90 pika 4.
  • Ligji nr. 9634 datë 30.10.2006 (i ndryshuar) "Për inspektimin e Punës".

 

*** NJOFTIM ***

LEJE PUNE PËR PUNËSIM TË MITURISH

Tashmë, ky shërbim ofrohet online në e-albania

 duke klikuar linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13781

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë,

para marrjes në punë të punëmarrësve të mitur, pranë ISHPSHSH-së duhet të pajisen me:

Autorizim Për punësim të miturish”

Ky detyrim ligjor bazohet në:

  • Ligji nr 7961 date 12.07.1995 (i ndryshuar), Neni 98-103
  • Ligji Nr 9634 datë 30.10.2006 i ndryshuar "Për inspektimin e Punës",
  • Vendim nr. 108, datë 15.2.2017 Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”